سوالات متداول- تب امور مالی

فرآیند مالی

در تاریخ های مشخص شده جهت ساخت فاکتور، تمامی سفارشات قطعی شده در فاکتور بر اساس فرمول های موجود محاسبه شده و در یک فاکتور در اختیار ناشر قرار می‌گیرد. فاکتورها از طریق فرایند شناسایی تقلب بررسی شده و دارای یکی از وضعیت های رد شده، تایید شده و مشکوک خواهند بود. لازم به ذکر است فقط فاکتورهای تایید شده در سر‌رسید پرداخت به واحد مالی جهت پرداخت ارجاع می‌شود. فاکتورهای رد شده قابلیت پرداخت ندارند.

فرآیند مالی تست عنوان

borna otamis