نحوه همکاری و کمیسیون سطح فروشگاهی برای ناشران

نحوه همکاری و کمیسیون سطح فروشگاهی برای ناشران

کمیسیون سطح فروشگاهی ، پیش از این درآمد ناشرانی که بدون تولید محتوا و ارزش افزایی برای بازاریابی تنها تبلیغ محصولات را در رسانه های خود قرار می دادند ، مردود بود. در نتیجه پیگیری های تیم افیلیو از این پس درآمد این نوع از رسانه ها مردود نگشته اما کمیسیون ها در سطح...